Hjemdem_nettside_illustrasjoner-06.png

Tjenester i hjemmet

De fleste personer med demens og deres pårørende ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge som mulig. Det kan være nødvendig å tilrettelegge hjemmet slik at personen er trygg og selvhjulpen i størst mulig grad. Det skal gis tilpasset pleie og omsorg ved behov. Personer med demens skal selv være med og ta avgjørelser som angår dem.

 

Demenslag

De som blir rammet av en demenssykdom får oppnevnt en egen kontaktperson i hjemmetjenestens Demenslag. Kontaktpersonen skal sørge for jevnlig kontakt, informasjon, støtte og veiledning av den berørte og pårørende. For å skape trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet, tilstreber vi at det er få og kjente personer som kommer hjem til deg. På denne måten opprettes et gjensidig tillitsforhold. Demenslaget tilbyr hjelp til praktisk bistand(hjemmehjelp) og hjemmesykepleie(helsehjelp i hjemmet). Det legges opp til individuelt tilpasset oppfølging av bruker og pårørende.

 

Hovedkontakt i Demenslaget

De som blir rammet av en demenssykdom får oppnevnt en egen kontaktperson i hjemmetjenestens Demenslag. Kontaktpersonen skal sørge for jevnlig kontakt, informasjon, støtte og veiledning av den berørte og pårørende. For å skape trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet, tilstreber vi at det er få og kjente personer som kommer hjem til deg. På denne måten opprettes et gjensidig tillitsforhold.  


Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål, som for eksempel bestilling av matvarer, nødvendig renhold, skift av sengetøy og klesvask. Du skal normalt selv ordne lege, bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær. Betalingstjeneste utregnet fra inntekt.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/?id=382


Hjemmesykepleie (helsehjelp i hjemmet)

Du kan søke om hjemmesykepleie når du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell. Om du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv, og ved behov for omsorg ved livets slutt.  

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/hjemmetjenester/?id=382


Hjelpemidler og velferdsteknologi

Innenfor demensomsorg er det aktuelt å benytte teknologi i forhold til kognisjon, sikkerhet og varsling. Kognitive hjelpemidler er f.eks. elektroniske klokker og kalendere. Hjelpemidler innenfor sikkerhet kan være varsling om brann, ulike typer bevegelsessensorer, tidsbrytere og ulike typer alarmer. Teknologi for varsling kan være varsling til bruker selv eller til omsorgspersoner, for eksempel dør- og sengealarm ellers GPS. Velferdsteknologi kan også være til hjelp for pårørende for å gi trygghet og være praktiske løsninger.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/hjelpemidler/?id=455

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/?id=449


Middag til hjemmeboende

Dersom du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag fra kommunens felleskjøkken. Middagen leveres hjem til deg to ganger i uken.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/middag-til-hjemmeboende/?id=450


Korttidsopphold på sykehjem

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

  • du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon

  • du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold.

  • du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå

  • du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål.

Egne betalingssatser. Du betaler for korttidsopphold maksimalt 60 døgn pr. år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/sykehjem/#heading-h2-1