Hjemdem_nettside_illustrasjoner-05.png

Tildeling og koordinering

Tildeling og koordinering er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. Tildeling og koordinering fatter vedtak på tjenester, og har funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/tildeling-og-koordinering-helse-og-omsorg/

 


Demenskoordinator

Demenskoordinator jobber hovedsakelig på systemnivå og har en overordnet, rådgivende funksjon knyttet til fag- og kompetanseutvikling i kommunen. Demenskoordinator bistår kommunens Demensteam og fagnettverk for demenskontakter. Her er det også tilknyttet ergoterapeut og geriater (sykehjemsoverlege). Ved utredning og oppfølging av yngre personer med demens, samt pasienter med utfordrende atferd, er ofte demenskoordinator ansvarlig. Ved behov for Individuell plan, involveres ofte demenskoordinator. Demenskoordinator samarbeider med fagnettverk regionalt og nasjonalt, samt Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening.  

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/demensomsorg/


Individuell plan

Individuell Plan er for tjenestemottakere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.  Den utløser ikke noen rettigheter eller tjenester i seg selv, men er kun en samordning av dine eksisterende tjenester og vedtak. Kommunen skal oppnevne koordinator for deg og planen skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning av tjenester.  Gjennom en individuell plan skal tjenestene du mottar framstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/individuell-plan1/