Hjemdem_nettside_illustrasjoner-04.png

Støtte til pårørende

Det er ofte pårørende som først oppdager symptomer på demens hos en av sine nære. Med sin kjennskap til og omsorg for personen som får demens, er de en viktig ressurs i utredningen, og ikke minst i oppfølgingen gjennom sykdomsforløpet. Pårørende opplever sin situasjon ulikt, men et fellestrekk er at de kan ha behov for informasjon, støtte og hjelp til å mestre sin rolle som pårørende.

Nyttig nettside for pårørende; http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/er-du-parorende/

 

Da Olav fikk Alzheimer

En personlig historie om å være pårørende til en person med demens.


Avlastning for pårørende

Pårørende har behov for avlastning. Dersom pårørende har et ærend eller behov for egentid i noen timer, er det det er mulig å få vedtak på “Privat avlaster i hjemmet”.  Hjemmetjenesten kan også bistå ved å være tilstede hos bruker. Personen med demens kan søke om dagaktivitetstilbud, og/eller døgntilbud i institusjon. Det skal være mulighet for fleksible opphold i institusjon. Fra noen døgn ved behov, til faste, rullerende opphold, for eksempel 4 uker hjemme, 2 uker på institusjon.  (Avlastningsopphold er gratis).

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/avlastning/

Avlastingsopphold (rullerende) http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/sykehjem/

Dagaktivitetstilbud; http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/dagaktivitetstilbud/


 
 

Samtalegrupper

Er du pårørende til en person som har fått demens? Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening og Gjøvik kommune inviterer til samtalegrupper hvor pårørende kan møtes og snakke sammen om sin situasjon

sammen med en erfaren gruppeleder. Gruppen har gjensidig taushetsplikt.(link til nettside http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/demensomsorg/#heading-h2-7


Pårørendeskole - kurs over 5 uker

Arrangeres interkommunalt hver vår i samarbeid med Nasjonalforeningen ved lokale demensforeninger. Temaene som gjennomgås er sykdomslære, kommunikasjon, å leve med demens, lover og rettigheter, hjelpemidler og kommunens tilbud. Svært nyttige samtalegrupper hvor deltakerne deles inn i grupper etter relasjon til personer med demens.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/demensomsorg/#heading-h2-7


Tema- og hyggekvelder

Gjøvik kommune samarbeider med Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening om tema- og hyggekvelder.  Møtene er åpne for alle interesserte og er et hyggelig møtested både for de som selv har demens, pårørende og andre. Her treffer du andre i samme situasjon. Kunngjøres i lokale medier.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/demensomsorg/#heading-h2-7


Ring en likeperson

Nasjonalforeningen tilbyr egen telefonlinje hvor du kan snakke med andre pårørende om demens. En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle likepersoner har taushetsplikt.

https://nasjonalforeningen.no/likeperson


Framtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Det er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning.

https://www.vergemal.no/fremtidsfullmakt.6067162-447514.html

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/samfunn-og-beredskap/vergemal/eksempel-pa-fremtidsfullmakt.pdf


Vergemål

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Det kan omfatte personlige og økonomiske forhold. Praktisk bistand, omsorg og pleie er ikke omfattet av vergemålet.

https://www.vergemal.no/


Omsorgsstønad

Du kan søke om omsorgsstønad om du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid som går ut over normal omsorgsplikt. Du må først ha søkt og innvilget hjelpestønad fra NAV. Kontakt Tildeling og koordinering for veiledning.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorgsstonad/