Hvordan arbeider vi?

Gjøvik kommune satser på en god demensomsorg fordi demenssykdommer rammer en relativt stor andel av befolkningen. Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det finnes mange flere. Kunnskap om demens er viktig for alle innbyggere; å vite bidrar til større forståelse og trygghet i møte med personer med demens og deres pårørende. God oppfølging starter ved utredning av mistanke om kognitiv svikt og demens, ofte i tiden før en diagnose kan gis, og følger hele forløpet av demenssykdom hos en person med demens og nærmeste pårørende.

 

Demensplan 2018-2025

Gjøvik kommunes demensplan angir retning for utvikling av demensomsorgen i Gjøvik. Planen skal bidra til at Gjøvik blir et mer demensvennlig samfunn. Det er en målsetting at innbyggere som får demens skal opprettholde et verdig liv hele livet. Planen er basert på nasjonale føringer, lokale føringer, innspill fra dialogmøte og innspill og erfaringer fra Gjøvik kommune.

Les planen her.


Omsorg med fokus på person, ikke sykdom

Personsentrert omsorg handler først og fremst om å verdsette mennesker med demens. Det vil si å ha fokus på personen, og ikke på sykdommen. Selv om en person har fått demens, er vedkommende fortsatt en unik person.  De vil fortsatt være den samme på mange måter, selv om demenssykdommen gradvis vil påvirke og forandre. Den som har fått demens må respekteres og møtes som et fullverdig medlem av samfunnet gjennom hele sykdomsforløpet. For å opprettholde et verdig liv hele livet, er kjennskap til personen viktig, ikke minst når evnen til å uttrykke ønsker og hva som er viktig blir borte.


Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn. Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter, samt delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter. Dette innebærer at lokalmiljøet skal kurses i hvordan bedre ivareta personer som har en demenssykdom, slik at de fortsatt kan føle seg som en viktig del av samfunnet.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken

Hva vil det si å være et demensvennlig samfunn? (infoark)


Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning. Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening organiserer blant annet samtalegrupper for pårørende, temakvelder, pårørendeskole m.m.

https://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/oppland/gjovik-demensforening/
Se foreningenes Facebookside og annonser i lokalavisen for oppdaterte tilbud og aktiviteter. https://www.facebook.com/Nasjonalforeningen-Gjøvik-Demensforening-390672444643587/


Hva kan du gjøre for å forebygge demens?

Sunne levevaner bidrar til god helse og kan redusere risikoen for demens og en rekke andre sykdommer.

https://nasjonalforeningen.no/demens/forebygging/