Hjemdem_nettside_illustrasjoner-03.png

Botilbud med heldøgns omsorg

I løpet av et demensforløp kan det være store variasjoner i behov for tilrettelegging av botilbud. I det tidlige forløpet vil muligens behov for autonomi og selvstendighet være mer uttalt enn i det senere forløpet der behovet for trygghet og kontinuerlig oppfølging ofte vil stå mer sentralt.  Et bokollektiv med heldøgnspleie eller sykehjemsplass er som regel beboerens siste bosted i livet. Små, tilrettelagte enheter med hjemlig miljø og lavere beboertetthet kan ha gunstig effekt på personer med demens.

 

Bokollektiv for personer med demens

Bokollektiv for personer med demens er omsorgsboliger med fast døgnbemanning. Bokollektivene er delt inn i mindre enheter med 5-8 beboere per enhet. Den enkelte har sin egen private boenhet, men det er stor grad av fellesskap, med felles måltider og tilrettelagte aktiviteter. Bokollektivene ligger i Sørbyen, Nordbyen, Åslundmarka og Biri.

Demensdiagnose må foreligge ved søknad. http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/boliger-til-pleie--og-omsorgsformal/#heading-h2-4


Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet. Det er flere typer av botilbud til ulike grupper. Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv. Langvarige behov for trygghet og omsorg ivaretas i omsorgsbolig.

Omsorgsbolig tildeles etter individuell vurdering til personer som har behov for trygghet og mye bistand og omsorg i løpet av døgnet. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå i omsorgsboliger.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/boliger-til-pleie--og-omsorgsformal/


Langtidsplass i institusjon (sykehjem)

For å søke om langtidsopphold i sykehjem må du ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon. Du kan ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom. Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg. Seksjon sykehjem har avdelinger ved 5 av kommunens 6 omsorgssentre.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/sykehjem