Hjemdem_nettside_illustrasjoner-01.png

Aktivitetstilbud

Det er naturlig for mennesker å være i aktivitet. Aktiviteter som oppleves morsomme og meningsfulle ofte vil styrke identitet og mestringsfølelse, mens aktiviteter som ikke engasjerer kan bli oppfattet som lite meningsfulle, som tidtrøyte, eller som kjedelige.

 

Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

Dagaktivitetstilbud skal først og fremst bidra til meningsfulle dager for den som har demens. Det skal være et sted å trives, der en kan holde på med aktiviteter en liker, og å delta i det sosiale fellesskapet. I tillegg kan tilbudet gi avlastning til pårørende. Dagaktivitetstilbudene er tilrettelagte tilbud for personer med demens som bor hjemme. De har blant annet fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring.

Egenandelen for dagaktivitetstilbud dekker drosje og 2 måltider.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/dagaktivitetstilbud/#heading-h2-1


Åpent dagtilbud i Åslundmarka

Dagtilbudet er åpent for alle som ønsker å fylle hverdagen med meningsfull aktivitet og samtidig ha en trivelig møteplass å komme til.

De har fokus på økt livskvalitet. De ønsker å gi folk muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv. Åslundmarka skal være et sted hvor lokalbefolkningen kan gå for å spise og hygge seg. Vi vil ha ulike aktiviteter på hverdag. Har du lyst har du lov!

https://www.facebook.com/aapentdagtilbud/


Støttekontakt

Du kan få støttekontakt individuelt eller i tilrettelagt gruppe. Enkelte lag/foreninger tilrettelegger for deltakere med spesielle behov.  Du får tildelt et visst antall timer per måned. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde. Det er ofte personer uten en spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter.

http://www.gjovik.kommune.no/kultur-og-fritid/stottekontakt/


Rådgivningstjenesten 65 +

Rådgivningstjenesten 65+ har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for pensjonister i Gjøvik kommune. Tjenesten ønsker å tilrettelegge for å opprettholde god helse og inspirere til et aktivt liv. Fokusområder er fysisk og psykisk helse, forebygge ensomhet og fall, og legge til rette for et godt seniorliv.

Tjenesten tilbyr veiledning gjennom hjemmebesøk og samtaler, arrangerer lærings- og mestringskurs og igangsetter ulike aktivitetstilbud i kommunen.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/rasgivningstjenesten-65/


Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral.

http://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/